MENÜ

Kiss Zoltán honlapja

...
 

Gyánti István–Kiss Zoltán: A mohácsi busójárás bibliográfiája : 1862–2014 (Csorba Győző Könyvtár kiadványai, 3.). – Pécs : Csorba Győző Könyvtár, 2015. – 207 p.

Pucz Péter: A busójárásban már nem lehetnek titkok == http://pecsiriport.hu/kultura/irodalom/5286-a-busojarasban-mar-nem-lehetnek-titkok.html

[Interjú Gyánti Istvánnal] == Lánchíd Rádió, 2015. febr. ?. – 8.30–9.00.

http://www.bama.hu/programajanlo/program/egyeb/34728

http://ujkor.hu/content/konyvbemutato-mohacsi-busojaras-bibliografiaja-pecs

http://www.informayer.hu/lapok/aktualis/onkorm/2.pdf

http://www.csgyk.hu/a-mohacsi-busojaras-bibliografiaja-1862-2014-konyvbemutato/#more-10823

A mohácsi busójárás bibliográfiája [Könyvismertetés] == Mohácsi Gyógyinfó. – 8:1 (2015. febr. 9.). – p. 16. : ill. [A kötet borítója]

LENKEY István: Új kiadvány a mohácsi busójárás történetének kutatásához == Hetedhéthatár. 2015. febr. 11. http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=33149

Könyvbemutató 2012. febr. 12-én. Gyánti István interjút adott a Mohács TV-nek.

http://www.csgyk.hu/a-mohacsi-busojaras-bibliografiaja-konyvbemutato/

A könyvbemutató videója Földesi Mihály munkája: http://www.csgyk.hu/a-mohacsi-busojaras-bibliografiaja-video/

http://www.mohacsikonyvtar.tk/programok2014

KÉGLI Ferenc: Egy közösségmegtartó, közösségformáló bibliográfia A mohácsi busójárás bibliográfiája (1862–2014) == Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 24:5 (2015. okt.) – p. 46–49.

http://ki.oszk.hu/3k/2015/09/egy-kozossegmegtarto-kozossegformalo-helyismereti-bibliografia-%E2%80%93-a-mohacsi-busojaras-bibliografiaja-1862%E2%80%932014/

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bibliográfia lezárása (2014. november 1.) után megjelent cikkek, könyvek listája

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gyánti IstvánKiss Zoltán: Kiegészítő tételek A mohácsi busójárás bibliográfiájához

 

Busó: [Busók-országából, oct. hónapban 1868.] == Pécsi Lapok. – 2:85 (1868. okt. 22.). – p. 2.

Politikai cikk, melyben nincs több utalás a busókra. [EGYÉB]

 

A mohácsi busók gyermekeiket... [Hír] == Pécs-Baranyai Lapok. - 7:52 (1873. jún. 29.). - p. 3.

"[...] a mikor iskolaköteles korba lépnek, rendesen a szigetbe szokták elvinni, a honnan csak akkor kerülnek vissza, a mikor házasodni készülnek. Mit szól ehhez a hatóság?"

 

TARNAI Károly: Mohács múltjából == Pécsi Figyelő. – 21:85 (1893. okt. 25.). – p. 1–3.

Busómonda. Búsik.

 

Búsók világa == Pécsi Figyelő. – 23:53 (1895. márc. 5.). – p. 2.

A búsójárás, a mohácsi lakosság egy részének ez a különleges farsangi mulatsága az idén sem múlt el vérontás nélkül. Ugyanis Bubreg Mátyás 23 éves mohácsi szolgalegény, híven a hagyományhoz, farsang utolsó napján szintén magára öltötte álarcát s elment farsangolni. Azonban vesztére. Alig távozott hazulról, máris találkozott Kunovszky Ádám és János mohácsi lakosokkal, kik a szokásos kézrázás után őt földhöz vágták s egy náluk levő erős bottal fejbe verték. Eszméletlen állapotban vezették özvegy anyja házához. Sérülései súlyosak. A bűnvizsgálat megindíttatott s a tetteseket már le is tartóztatták. Hallomás szerint ez az eset nem páratlan, mert ezenkívül még számos kisebb nagyobb verekedés és sérülés történt, a mi Mohácson ily alkalommal már – sajnos – nem is meglepő dolog.

 

"Busó"-k farsangja == Pécsi Figyelő. – 24:45 (1896. febr. 23.). – p. 3–4.

A sokácoknál és rácoknál az a szokás járja, hogy az utolsó farsangi napokban jelmezeket öltenek magukra, s ily kosztümökben bejárják az utcákat. Csakhogy "busó" kiáltásaikkal, a melyeket kolomp-hanggal is kísérnek, nem érik be, hanem álarcaikat nemtelen célokra is felhasználják. Így az ellenségek szokták ilyenkor boszujokat egymáson kitölteni. Ilyen eset történt az idén Mohácson is. Ugyanis az egyik "busó", midőn kiszemelt áldozatához közeledett, egy hirtelenében kirántott szablyával akarta azt leütni, ki az ütést karjával fogta fel, s így történt, hogy kezét kevés hijján le nem vágta. Nem tévedünk, ha kijelentjük, hogy az ilyen álarcosok valóban veszélyeztetik a közbiztonságot, a mit bizonyít az a 20 csendőr is, a kik ez alkalomra Mohácsra voltak rendelve.

 

NYÁRÁDY Béla: A búsó : Sokacz történet == Pécsi Napló. – 9:152 (1900. júl. 7.) – p. 1–4.

Szerelmi történet.

 

Busok : Kiegészítésül a "Sokáczok" czikkhez == Tolnai Világlapja. – 4:8 (1904. febr. 21.). – p. 231.

http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TolnaiVilaglapja_1904_01/?pg=257&layout=s (Előfizetéses)

 

Sokac bál == Mohács és Vidéke. – 26:7 (1907. febr. 17.) – p. 4.

„Sokac barátaink magyarosodásának” példájaként a Dal című vers, melynek egyik sora: „Többször mondja a "Kör"-ben / Senki busó ne legyen”

 

Nem.: A mi sokacaink == Mohács és Vidéke. – 29:19 (1910. máj. 8.) – p. 3.

A busójárásról is. Busómonda.

 

Farsang == Mohácsi Hírlap. – 5:5 (1915. jan. 17.). – p. 1.

Nizzában a nagyarányú idegenforgalom hatása alatt nemzeti ünnepségek arányát öltötték a farsangi cécók s a mi szűkebb hazánkban is egyik legérdekesebb népéleti jelenség a farsangvégi "búsójárás". Ez idén azonban kibillent a világ sarkaiból, eltűntek a mosolygó arcok...

 

A mohácsi városi múzeum == Mohácsi Hírlap. – 13:24 (1923. jún. 17.). – p. 3.

A Magyar Néprajzi Társaság mohácsi ülése alkalmából létrehozott alkalmi múzeum. A sarokban a mohácsi busujárások már kiveszni indult hosszu fatrombitái, a melyek nemsokára már ugyis csak muzeumokban lesznek láthatók. [...] Nem feledkeztek el az egyes népszokások tárgyairól sem és a gondosan tanulmányozó Hermann [Antal] dr. igen sokáig elidőzött a piros tojások különféle mintáinak és az egyik érdekes busu faragvány megszemlélésénél.” [EGYÉB]

 

Megjelentek az idén is Mohács farsangi alakjai [Glossza] == Mohácsi Hírlap. – 15:9 (1925. márc. 1.). – p. 2.

"Búsó"-kat is említi.

 

119. tétel annotációjához, Mohácsi Hírlap, 1925. márc. 1.

Egy-két busó naponta. Kedden többen. Egyrészt sajnálhatjuk, hogy Mohácsnak ez a specialitása elmarad, de ha visszaemlékezünk azokra durvaságokra és trágárságokra, amelyek nemrégen jellemezték ezeket a napokat, csak örülhetünk, hogy a mulatnivágyók a báltermekbe vonultak.

 

[Raberics Lajos busólárvát ajándékozott a Mohácsi Múzeumnak] == 15:37 (1925. szept. 13.). – p. 4. [EGYÉB]

 

[Kankovszky (Bpest) 4 drb búsófotográfiát ajándékozott a Mohácsi Múzeumnak] == 16:3 (1926. jan. 17.). – p. 4. [EGYÉB]

 

121. tétel (1926.), a cím helyesen: A farsangi búsújárás

Már kis farsangkor jártak az idén is kisebb és nagyobb búsúink és maszkáink, de az igazi búsújárás csak a farsang utolsó három napján: vasárnap, hétfőn és különösen kedden fog a mohácsi utcákon végbemenni.

 

122. tétel (1926.) annotációjához:

Tipikus mohácsi busu azonban csak kettő akadt. Weidlich mester egész személyzete ezekre vadászott s mikor meglátták őket, be is húzták hamarosan a fényképezőgép elé, hogy az utolsó mohikánokat megörökítsék az utókornak, amely már nem fogja látni falárvás, ijesztő, dermedt mosolyukat.

 

A Mohácsi II-ik Lajos Múzeum gyarapodása == Mohácsi Hírlap. – 18:38 (1928. szept. 16.). – p. 5.

Vétel útján [...] sokac búsók 4 fényképe. [EGYÉB]

 

Mohács : Vitéz Horváth Kázmér dr. vetítettképes előadása a Szabadlíceumban == Mohácsi Hírlap. – 19:14 (1929. márc. 31.). – p. 4–5.

Elvezet bennünket a sokacok közé, bemutatja pompás viseletüket, ismerteti a korsósok munkáját, leírja a busójárást. [EGYÉB]

 

BRAND Ede: Mohács történetéhez néprajzi adatok : Búsójárás == Mohácsi Hírlap. – 20:7 (1930. febr. 16.). – p. 3–4.

Nosztalgia a „régi busójárások” iránt. Az álarc, maszk használata (ókori népek, olaszok, németek, északi népek). „Hazánkban karnevál csak Mohácson van, jobban volt: a búsó karnevál. A mohácsi sokac búsójárás tulajdonképpen a karneválból ered, melyet a sokacok déli hazájukban, az olasz dalmát tengerpart népeitől vettek át.” A busómonda. 19. század: durvaság, szilajság. „A búsójárás a csendőrség szervezésével mindinkább hanyatlott. [...] Ma már évek óta a búsótér üresen áll.” Tarnai Károlyt idézi a 19. századi busójárásról. „A régi közigazgatási eljárásra, a magyar nyelv fejlődésére van egy érdekes iratunk a búsójárásra vonatkozólag a mohácsi muzeumban az 1837. évből, melynek érdekesebb részei:

Külső lapon: 1837 ik évi Büntető Uri Szék. A Tizedekben léendő közhirré tétel végett által küldetik a Mohácsi város Bírájának. Náray Tiszttartó által.

Belül: 1837 ik évi Szt. István hava 26. s következő napjain Pétsett a Püspöki Curialis házban tartatott Büntető Uri Szék Jegyző könyv kivonat.

14. Tisztelendő Zdálits János Plébános urnak nagy méltóságu Báró Megyés Püspök Urhoz (br. Szepessy Ignác) nyujtott azon tartalmu levele, mellyben a fársáng utolsó három napjaiban Mohátson csoportossan garázdálkodó álorczások vagy is ugy nevezett Búsók megfenyittetése és ezen megrögzött botránkoztató Szokás akadályoztatása miatt Sikeres Orvosló rendeléseért könyörög

Itéltetett.

Ámbár ugyan a fent elő Számlált Személyek ezen botránkoztató tettük miatt a Törvényes fenyitéseket megérdemelnék ... most az egyszer fölmenteni ... és mivel a Szelidebb oktató bánás ezen megrögzött szokás eltörülésére Sikeresebb eszköznek lenni látszana, a vádlottakat most az egyszer Szabadon botsájtatni rendeltettek: mindazáltal azon nem remélyhető esetre ha jövendőben Mohácson az Uradalom által már több izben tett tilalom ellenére ismét Búsók mutatkoznának, (?) Urad. Mohátsi Tiszttartó Náray Imre Urnak meghagyatik, hogy azokat azonnal béfogatván az Uradalmi fogházba beküldje.” Lásd 222. sz. tétel.

 

Mohács farsangja == Dunavidék. – 9:10 (1930. márc. 9.). – p. 6.

Jövőre egy nagyobb filmrendező vállalat készít filmet.

 

KEINRÁTH Zsigmond: A nizzai karnevál == Dunavidék. – 9:17 (1930. ápr. 27.). – p. 3.

A busójárást érdemes "szervezni": idegenforgalmi előnyök.

 

A Mohácsi Múzeum gyarapodása == Mohácsi Hírlap. – 20:39 (1930. szept. 28.). – p. 4.

„Ajándék útján: [...] Keinráth Zsigmond 15 drb búsó nagyalaku felvétel.” [EGYÉB]

 

Előkészület egy országos farsangi felvonulásra : Három filmoperatőr és egy hangosanbeszélő készülék munkája Mohácson == Dunavidék. 9:48 (1930. nov. 30.). p. 3.

 

Nem lesz hangosfilm farsangkor == Dunavidék. 10:5 (1931. febr. 1.). p. 4.

Két fotóriporter lemondta a részvételt.

 

Farsangi felvonulás == Dunavidék. 10:8 (1931. febr. 22.). p. 3.

Rossz időjárás. "Mindettől eltekintve ajánlatos lenne, ebbe a szép hagyományos szokásba egy kis rendszert vinni, sőt üdvös lenne megrendszabályozni azokat a busókat, amelyek a jóízlés ellen vétenek [...]" Sokaclány a Csepel varrógéppel hímzett a gyár lerakatának kirakatában.

 

Mikor vándoroltak be a mohácsi sokacok? Vitéz Horváth Kázmér dr. előadása a Mohácsi Sokacok Olvasókörében a mohácsi sokacok eredetéről == Dunántúl. 22:20 (1932. jan. 26.). p. 4.

A mohácsi sokacok busójárása más, mint a baranyaiak farsangi szokásai. [EGYÉB]

 

A "busók" háromnapos víg uralma Mohácson == Az Est. – 23:36 (1932. febr. 14.). – p. 6. : ill. [1 kép: Egy faálarcos, fabuzogányos busó]

3-400 éves álarcok is előkerülnek a sokác ládák aljából.

 

148. tétel (1932.) p. 2., 4.

 

Sokác farsang == Tolnai Világlapja. – 33:6 (1933. febr. 1.). – p. 5. : ill. [3 fénykép Kankovszky Ervin felvételei]

http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TolnaiVilaglapja_1933_01/?pg=258&layout=s (Előfizetéses)

 

A M.T.I. hangosfilm felvételt készít a mohácsi farsangról == Dunavidék. 11:6 (1932. febr. 7.). p. 3.

 

Carnevál Mohácson 1932-ben == Dunavidék. 11:7 (1932. febr. 14.). p. 2.

Egészoldalas beszámoló a busujárásról.

 

Megjött a farsangi filmfelvétel == Dunavidék. 11:10 (1932. márc. 6.). p. 2.

300 éves néptradíció.

 

A farsangi felvételek == Dunavidék. 12:12 (1932. márc. 19.). p. 4.

Pollák Róbert fotószaküzletének kirakatában.

 

150. sz. tétel (1933.) jan. 15.

 

II. Lajos Múzeum gyarapodása == Dunavidék. 12:20 (1933. máj. 14.). p. 2.

A farsangban I. és II. díjat nyert régi sokac lárvák (kos és ökörszarvak)

 

A sokác népművészet megörökítése == Mohácsi Hírlap. – 23:33 (1933. aug. 13.). – p. 4.

Pécsi Pilch Dezső. „Különösen a farsangi tárgyak érdekelték.”

 

Pollák Róbert hirdetése == Dunavidék. – 13:5 (1934. febr. 4.). – p. 5.

Farsangi fényképfelvételekhez anyagok.

 

A farsangi busókról [Hirdetés] == Dunavidék. – 13:8 (1934. febr. 25.). – p. 4.

Pollák Róbert könyvkereskedése.

 

Pollák Róbert hirdetése == Dunavidék. – 13:8 (1934. febr. 25.). – p. 6.

 

Városi közgyűlés == Dunavidék. – 13:14 (1934. ápr. 8.). – p. 2.

Schmidt Károly a busójárásról: nem a maszkák részére kellene díjakat kitűzni, hanem azon a pénzen inkább eredeti jelmezeket kellene beszerezni.

 

Mohácsi sokacok előadása Harkányban == Dunavidék. – 13:29 (1934. júl. 22.). – p. 4.

„Az 5-ik képben nagy sikert értek el a kolompokkal és régi álarcokkal bevonult busók.”

 

TREUER Ferenc: Preló == Dunavidék. – 13:32 (1934. aug. 12.). – p. 4.

A darab magyar címe: Fonó. „Érdekes busó felvonulás” van a darb végén.

 

A sokac bokréta pécsi bemutatója == Dunavidék. – 13:36 (1934. szept. 9.). – p. 4.

„külön csemegeként szolgálnak a busujárás szokásainak és maszkjainak bemutatásával.”

 

Busójárás c. festmény sikere == Dunavidék. – 13:44 (1934. nov. 4.). – p. 4.

Pécsi Pilch Dezső kiállítása Pécsett.

 

Prelo == Dunavidék. – 13:45 (1934. nov. 11.). – p. 4.

„az Iparosok Olvasókörében előadják Treuer Ferenc Fonóka c. mohácsi busó-mondáját”

 

A "Prelo" az Iparoskörben == Dunavidék. – 13:46 (1934. nov. 18.). – p. 4.

Paulini Béla.

 

Pécsi Pilch Dezső képkiállítása == Dunavidék. – 13:50 (1934. dec. 16.). – p. 4.

„A mohácsi busójárásról kiállított nagy képének sok csodálója volt.”

 

Kövezik a Kóló-teret == Dunavidék. – 14:1 (1935. jan. 6.). – p. 5.

Itt kezdődnek meg és innen indulnak ki a farsang végi felvonulások, itt vonulnak fel húshagyó kedden a busók és nyilván onnan ezért a Kóló-tér elnevezés, hogy a farsangi maskarádét az itt ellejtett táncok vezetik be.

 

Farsang utolsó napja Mohácson == Dunavidék. – 14:5 (1935. febr. 3.). – p. 4.

 

A farsangvégi busójárás programja == Dunavidék. – 14:6 (1935. febr. 10.). – p. 4.

 

Faálarcos busófelvonulás lesz farsang utolsó vasárnapján Mohácson == Dunántúl. – 25:42 (1935. febr. 20.). – p. 2.

Programelőzetes. Horváth Kázmér. Idegenforgalom.

 

Paulini Béla levele Horváth Kázmérhoz, 1935. febr. 23. == Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Horváth Kázmér hagyatéka, 11. doboz.

Filmiroda. 100 bussó.

 

Mohács 1935. évi idegenforgalmi programmja == Dunavidék. – 14:8 (1935. febr. 24.). – p. 1–2.

„A város nevezetességei két csoportba sorolhatók. Vannak országos érdekű dolgok, ilyenek: 1. A busójárás és a mohácsi sokacság. [és vannak megyeiek] Idegenforgalmi napok: március 35, a mohácsi farsang. [...] A mohácsi farsang már országoshírű busójárásával kapcsolatos ünnepségeibe belekapcsolódott az Országos Bokréta Szövetség, melynek elnöke, Paulini Béla már járt ez ügyben városunkban is. Az ünnepségek zöme vasárnap zajlana le és a felvonulással veszi kezdetét. A felvonulást ősi eredetiségében mutatnák be. Ugyanis a busók régi pogány papok voltak, akik a faálarcaikat szertartásos alkalmakkor tették fel. A felvonulás egy ilyen ősi szertartást elevenít fel. A busók és a hívek kürtök rivalgása  közben vonulnak a városháza előtti térre, itt tüzet gyújtanak és eljárják a tűztáncot. [...]  Eddig kb. 60 busó jelentkezett a menetben való részvételre. [...] Kedden a felvonulást megismétlik és ekkor kerül sor a busók és maszkok díjazására.”

 

Tudnivaló a vasárnapi busó napra == Dunavidék. – 14:9 (1935. márc. 3.). – p. 4.

 

A mohácsi sokac ifjúság újabb kultúrvállalkozása == Dunavidék. – 14:17 (1935. ápr. 28.). – p. 4.

Busó-legenda szereplői.

 

Farsang a kirakatban == Dunavidék. – 15:9 (1936. márc. 1.). – p. 4.

Pollák Róbert fotószaküzletében.

 

HORVÁTH Kázmér: Országos mutatvánnyá kell tenni a mohácsi farsangot == Magyarság. – ??:?? (1936. márc. 1.). – p. ?

„Ma még ugyanis széteső mozzanatokból áll az egész, de össze kell foglalni egyetlen programmba az egész farsang utolját, a szereplőket közös nevezőre hozni s meg van egy világ nem látta farsang. (...) Mióta kissé a város is beavatkozik, azóta szebb és rendesebb a busujárás.” 120 faálarcos.

 

Nep-kör vagy legényegylet? : A rózsauccai rejtély : Treier Ferenc esete a Nep-pel == Dunavidék. – 15:13 (1936. márc. 29.). – p. 3.

A farsangi mulatsággal is összefüggő vita az italkimérés körül.

 

Amerikai tudós Mohácson == Dunavidék. – 15:51 (1936. dec. 20.). – p. 4.

Kedden Mohácsra érkezett Balogh Rudolf a híres amatőr fotografus kíséretében John Patric a Nationes Geographic Magazin munkatársa, hogy Mohács város népességét tanulmányozza és itt felvételeket készíttessen. A busókat fotografálták (!) és a katolikus magyarokról csináltak több felvételt. Ezek a felvételek Amerika legnagyobb földrajzi tudományos folyóiratában jelennek meg, külön Mohácsról írt cikk keretében. Balog Rudolfot és John Patricot a külügyminiszterium utasítására dr. v. Horváth Kázmér vezette, aki mint ismeretes szintén szenvedélyes amatőr-fotografus. Ő kapta a megbízást, Mohácsra vonatkozó adatok összeállítására is.

 

Mohács idegenforgalmának alapjai == Dunavidék. – 16:3 (1937. jan. 17.). – p. 2–3.

Mohácsnak is arra kell tehát törekednie, hogy ha idegenforgalmat akar, hogy az ő specialitásait összegyűjtse [...] még a busójárást is megnézhetjük kicsibe.

 

Az idei búsójárás programmja == Mohácsi Hírlap. – 26:6 (1937. febr. 7.). – p. 4.

 

Farsang a kirakatban == Dunavidék. – 16:6 (1937. febr. 7.). – p. 3. ; 16:7 (1937. febr. 14.). – p. 2. ; 16:8 (1937. febr. 21.). – p. 3. ; 16:9 (1937. febr. 28.). – p. 2.

Pollák Róbert fotószaküzletében.

 

Figyelő: Panaszkönyvünk == Dunavidék. – 16:7 (1937. febr. 14.). – p. 4.

A jelenlegi "megrendezett" busójárás kritikája.

 

Mohácsi Sokacok Legényegyletének gárdája a Szegedi Városi Színházban == Mohácsi Hírlap. – 26:23 (1937. júl. 6.). – p. 4.

Vö.: 212214. tétel.

 

A mohácsi bokréta szereplése == Dunavidék. – 16:34 (1937. aug. 22.). – p. 2.

Budapesten szerepeltek. „Négy busót is vittek magukkal. A mohácsi farsangi jelenetet adták elő tambura zenével. A szín havas táj volt. Elsőnek a busók mentek be és körültáncolták a farsang tüzét, majd a bokréta tagjai vonultak a színpadra, mire a busók szétrebbentek.”

 

Séta a kiállításon == Dunavidék. – 16:35 (1937. aug. 29.). – p. 3.

„Népművészet, néprajz. Itt az idegeneket legjobban érdekelhetik a mohácsi busójárás apró szobrocskákban visszaadott ijesztő figurái.”

 

Zsabokorszky Jenő okleveles erdőmérnök mozgófilmet készített Mohács népviseletéről és szépségeiről == Dunavidék. – 16:44 (1937. okt. 31.). – p. 3.

„Még busó is szerepel itt; amint kergeti a lányokat.”

 

Háromnapos busófarsang Mohácson == Pesti Napló. – 89:52 (1938. márc. 5.). – p. 8. : ill. [1 kép: Álarcosok a menetben, busóágyú]

http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1938_03/?pg=91&layout=s (Előfizetéses)

 

Kevés volt a búsó és a maszka == Mohácsi Hírlap. – 27:10 (1938. márc. 6.). – p. 5.

Nehogy végleg eltűnjön ez a szokás.

 

Rádió == Pesti Napló. – 90:39 (1939. febr. 17.). – p. 17.

Rádióműsor: A híres mohácsi buso-járás. Regős Ferenc előadása.

http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1939_02/?pg=304&layout=s (Előfizetéses)

 

Rádió == Pesti Napló. – 90:41 (1939. febr. 19.). – p. 18.

Rádióműsor: A híres mohácsi buso-járás. Regős Ferenc előadása.

http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1939_02/?pg=349&layout=s (Előfizetéses)

 

Horváth Kázmér: Ősi farsangi népi játékok : Népművészet és népszokások == Egyedül vagyunk. – 2:2 (1939. febr.). – p. 36–39. : ill.

https://drive.google.com/file/d/1xieMuPFrQB6low_nY-yAbS_x4yuTyAPA/view?usp=sharing

 

Kaffka Károly (szerk.): Az utas könyve : Magyar utazási kézikönyv és útmutató, 1. köt. – 3. kiadás. – Budapest : Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség, 1940. – p. 455.

Farsang utolsó napján busójárás. [EGYÉB]

 

HORVÁTH Kázmér: Mohács a világháború után... == Pécsi Szentföld. – 1:6 (1940. aug. 1.). – p. 3–4.

[A sokacok] őrizték meg mostanáig a farsangi busójárás ősi szokásait, amelyekhez azonban kétségtelenül semmi közük sincsen a töröknek és a török időknek, mert hiszen akkor még sokacok Mohácson nem is voltak. Ezt ők magukkal hozták Isztria és Fehérhorvátország bércei közül. A sziget pásztorélete, amely csak 40 évvel ezelőtt szűnt meg véglegesen, tartotta fenn ezt azután egész napjainkig. Hogy meddig, azt nem lehet tudni, de biztos, hogy napjai meg vannak számlálva. Legalább is mai alakjában...

 

A farsangi haláltánc == Tolnai Világlapja. – 41:3 (1941. jan. 15.). – p. 5.

http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TolnaiVilaglapja_1941_01/?pg=60&layout=s (Előfizetéses)

Az osztrák farsangi szokások jelenete ez a kép, amely élénken emlékeztet a mi Mohács-vidéki busójárásunkra. [EGYÉB]

 

REGŐS Ferenc: A mohácsi farsang == ??. –??:?? (1942. ??. ??.). – p. 7. : ill. [Regős Ferenc 3 rajza]

A cikk-kivágat itt található: Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Horváth Kázmér hagyatéka, Napi események, iratok, dokumentumok gyűjtője. 1941–1942. A cikk az oldal alján olvasható.

 

Gáll Ferenc: Bicskával faragott ősi faálarc == Pesti Hírlap. – 65:41 (1943. febr. 20.). – p. 5.

http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1943_02/?pg=198&layout=s (Előfizetéses)

 

A mohácsi sokac-bokréta bemutatkozása a pécsi színházban == Dunántúli Népszava. – 2:261 (1946. nov. 17.). – p. 2.

Messze földön híres, színes, parádés népviselete van a mohácsi sokacságnak. A háborúig külföldiek állandóan felkeresték Mohácsot, nemcsak történelmi színhelye, egyetlen és felejthetetlen élményt nyújtó érdekessége, hanem, hogy gyönyörködjenek a sokac népviseletben. [EGYÉB]

 

A farsang utolsó napjaiban... [hír] == Dunántúli Napló. – 13:31 (1956. febr. 5.). – p. 5.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1956_02/?pg=21&layout=s

 

KODOLÁNYI János: Farsang == Dunántúli Napló. – 13:32 (1956. febr. 7.). – p. 2.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1956_02/?pg=26&layout=s

 

Az EPOSZ tervében == Dunántúli Napló. – 14:7 (1957. jan. 9.). – p. 3.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1957_01/?pg=31&layout=s

 

Villáminterjú az EPOSZ-nál == Dunántúli Napló. – 14:38 (1957. febr. 14.). – p. 2.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1957_02/?pg=57&layout=s

 

FERENCZI Lajos: Békességben egymás mellett, egy célért : Mohács város nemzetiségeiről == Dunántúli Napló. – 14:278 (1957. nov. 26.). – p. 3.

„A „búsók” legjobbjainak díjazására 5000 forintot adott a tanács.”

https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1957_11/?pg=120&layout=s

 

Népművészeti szakcsoport alakult Mohácson [Hír] == Dunántúli Napló. – 15:121 (1958. máj. 24.). – p. 2.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1958_05/?pg=123&layout=s

 

Pécsi tavaszi tárlat : Pécs, 1959. május–június : [kiállítási katalógus]. – Pécs : Pécsi Szikra ny., 1959. – p. [11.] : ill. [Gádor Emil: Busójárás Mohácson. Olaj, 72×98 cm]

[10.] Gádor Emil: Busójárás Mohácson, [12.] Pleidell János: Busótánc.

 

Mohácsi ördögök == Művelődési Tájékoztató. – (1959. dec.). – p. 91–93.

Busómonda.

 

Idén is megrendezik a sokacok híres busójárását == Esti Pécsi Napló. – 2:20 (1960. jan. 4.). – p. 3.

 

GÁLDONYI [Béla] B.: Busójárás Mohácson : Még ma is faragnak maszkákat : Külföldi érdeklődők == Esti Pécsi Napló. – 3:38 (1961. febr. 13.). – p. 4. : ill. [1 fotó]

Rádióinterjú Salga István maszkfaragóval.

 

[Mándoki László]: Múzeumi séták == Baranya Ifjúsága. – 3:3 (1962. [márc.]). – p. 6. : ill. [1 db fotó]
A busómaszkokról.

 

Busójárás Mohácson [Képriport] == Esti Pécsi Napló. – 4:51 (1962. márc. 5.). – p. 1. [4 db fotó, Szokolai István felvételei]

 

Intézkedések Mohács idegenforgalmának fejlesztésére : Bővítik a busójárás programját : Korszerű strandot építenek == DN. 20:102 (1963. máj. 4.). p. 4.

Az eddig 1 napos programot 2–3 naposra bővítik.

 

Mándoki László: Múzeumi séták == Baranya Ifjúsága. – 4:6 (1963. jún.). – p. 6.

[EGYÉB]

 

GARAY Ferenc: Lakodalom maszka nélkül == DN. – 20:277 (1963. nov. 27.). – p. 3.

Salga István 30. házassági évfordulója. A "legrégibb busó".

 

B. S.: Farsangi készülődés == DN. – 22:22 (1965. jan. 27.). – p. 1.

Beszélgetés Salga Istvánnal a maszkfaragásról. Tuna bácsi is készülődik, a mohácsi sokacvezér.

 

ENDRÉDI Tamás: Busó maszk [Rajz]. (Vasárnapi Napló) == DN. – 22:50 (1965. febr. 28.). – p. 1.

[KÉPZŐMŰVÉSZET]

 

Busójárás Mohácson : Nemzetiségek farsangja : Törökverés a Széchenyi téren : Tűzijáték == DN. – 24:19 (1967. jan. 22.). – p. 4.

Programelőzetes.

 

DÖMÖTÖR Sándor: A Mohácsi sziget elfeledett krónikása == Művelődési Tájékoztató. – (1967. ápr.). – p. 128–129.

Salga István. Magyar Szemle, 1898. máj. 8., 15. Solymossy Sándor: Iszap közt c. elbeszélése. [EGYÉB]

 

KÓS Lajos: Busó [Fametszet] == Dunántúli Napló. – 24:172 (1967. júl. 23.). – p. 128–129. : ill. [1 kép]

 

Horváth Kázmér levele == Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Horváth Kázmér hagyatéka, 9. doboz.

Néha napján közbe is szólok a dolgok menetébe innen és eléggé tartanak is tőlem, sőt dühösek is rám nagyon mert a busótotemet, amelyet a fogadalmi templom elé a Széchenyi térre akartak felállítani, a busótérre dirigáltattam a megyei tanács által... Tehát még mindig a Rettenetes Kázmér vagyok...

 

Busószobor Mohácson == DN. – 24:291 (1967. dec. 9.). – p. 5.: ill. [1 db kép]

Laluja András szobra. [KÉPZŐMŰVÉSZET]

 

RÓZSA László: Mit ér az ember, ha sokác? : Mohácsi jegyzetek == Népszabadság. 26:170 (1968. júl. 21.). – p. 5.

Nemzetiségek elkülönüléséről: „Még a mulatságkedvelő heves déli temperamentum se tudta egybeolvasztani a várost az egymást követő farsangi eseményekben: mindegyik nemzetiség a maga viseletében és a maga csoportjában vonult fel.”

 

BAKTAI Ferenc: A télkergető város : A Csele-pataktól az Almás-patakig == Népszava. 96:237 (1968. okt. 9.). p. 3.

Sarosácz György, a Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatója a busójárást is említi. [EGYÉB]

 

HEMRICH Károly–Kovács Mária: Bususzobor == Mohácsi füzetek : a KISZ Ifjúsági Ház Honismereti–Idegenvezetői szakkörének időszakos kiadványa. – [2]:3 (1969. márc. 21.). – p. 20.

A Kóló téren /Tomori és Zalka M. u. találkozásánál/ 1968. február 25-én avatták fel Laluja András modern bususzobrát. A bronz alapanyagú szobor a mai technika felhasználásával hegesztéssel készült. A teret rendezték, így fontossága idegenforgalmi szempontból emelkedett, szép és érdekes.

 

KISS Zsuzsa: Egy tisztázatlan hagyomány nyomában == Mohácsi füzetek : a KISZ Ifjúsági Ház Honismereti–Idegenvezetői szakkörének időszakos kiadványa. – [2]:3 (1969. márc. 21.). – p. 24–25.

Jankele Gri eredete.

 

Busójárás 1969 == Baranya Ifjúsága. – 10:3 (1969. márc.). – p. 4.

 

NAGY Barna: Komáromtól Szicíliáig : Látogatás Pleidell János budapesti műtermében == Irodalmi Szemle. – 12:5 (1969.). – p. 478.

http://apps.arcanum.hu/irodalmiszemle/a111126.htm?v=pdf&q=SZO%3D%28bus%C3%B3*%29&sort=SORT&a=rec&m=6#pg=517&zoom=f&l=s

 

DUBA Gyula: Egy kiállítás margójára == Irodalmi Szemle. – 12:9 (1969.). – p. 817.

http://apps.arcanum.hu/irodalmiszemle/a111126.htm?v=pdf&q=SZO%3D%28bus%C3%B3*%29&sort=SORT&a=rec&m=7#pg=888&zoom=f&l=s

 

VADON Zsuzsa: Busó szobor, Busójárás == Mohácsi füzetek : a KISZ Ifjúsági Ház Honismereti–Idegenvezetői szakkörének időszakos kiadványa. – [3]:4 (1970. márc.). – p. 5–6.

Laluja András. Pákolitz István: Busófarsang.

 

MÉCS [László]: Igazi mulatság Mohácson == DN. 29:39 (1972. febr. 16.). p. 5.

Több mint 50 busó.

 

MÓROCZ Károly: Túkehúzás == Irodalmi Szemle. – 15:4 (1972.). – p. 361., 367.

http://apps.arcanum.hu/irodalmiszemle/a111126.htm?v=pdf&q=SZO%3D%28bus%C3%B3*%29&s=SORT&m=9&a=rec#pg=392&zoom=f&l=s

 

MÁTÉ Zoltán: Busó-legenda és valóság == Mohácsi füzetek : a KISZ Ifjúsági Ház Honismereti–Idegenvezetői szakkörének időszakos kiadványa. – [5]:? (1972. máj. 28.). – p. 11–12.

Mohács fölszabadulásáról.

 

Busó-megbeszélés [Hír] == Mohácsi Napló. – 4:5 (1973. febr. 3.). – p. 1.

Február 6-án a művelődési központban.

 

Közterület-foglalás [Hír] == Mohácsi Napló. – 4:6 (1973. febr. 10.). – p. 1.

Február 15-ig kell a kérelmet benyújtani.

 

Busó-megbeszélés [Hír] == Mohácsi Napló. – 4:8 (1973. febr. 24.). – p. 1.

Február 26-án a Bartók Béla Művelődési Központban.

 

Busóbélyeg [Hír] == Mohácsi Napló. – 4:8 (1973. febr. 24.). – p. 1.

Március 4-én alkalmi bélyegzés.

 

Meghívás Bulgáriába == Mohácsi Napló. – 4:11 (1973. márc. 17.). – p. 1.

„A busójárásban”

 

ETE János levele Horváth Kázmérnak 1973. ápr. 2. == Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Horváth Kázmér hagyatéka, 9. doboz.

... amikor idekerültél Mohácsra, akkor városfejlesztési terveid közé tartozott, hogy a farsangi busujárást idegenforgalmi mozgalommá fejlesszed. Ez azonban akkor nem sikerült, mert a közönség nem értette meg szándépkodat. A idén azonban az idegenforgalmi mozgalom sikerült. Jelmezeseknek 50 Ft-ot fizettek. Álarcfaragás (szegedi cipész) jó üzlet, divatos szobadísz a busófej.

 

KOPRÉ József: A népművészet jegyében == DN. – 30:228 (1973. aug. 30.). – p. 4. : ill. [1 db fotó: Busótánc című pasztellkép]

Mohácsi Regős Ferenc kiállítása. Különösen nagy feltűnést keltett[...] a Busótánc című pasztellkép[...]

 

Munkavállalási lehetőségek a megyében. == Életpálya. – 3:1 (1975. máj.) 6. : ill. [A mohácsi járás fejlécén egy busó látható, a grafikát Nászay Csilla készítette]

 

Február 29.: Busófarsang Mohácson == DN. – 33:8 (1976. jan. 9.). – p. 4.

Az előkészületekről (kellékek, meghívók, kiegészítő műsorok).

 

Megnyílt a VIII. magyar játékfilmszemle : Ünnepélyes megnyitó a Petőfi filmszínházban == DN. – 33:10 (1976. jan. 11.). – p. 1.

Bernics Ferenc nyújtotta át a film [Grunwalsky Ferenc: Vörös rekviem] rendezőjének a szemle oklevelét és a hagyományos busómaszkot.

 

FÜZES János: A hangszerkészítő : A fák muzsikája == DN. – 33:13 (1976. jan. 14.). – p. 2. : ill. [1 db fotó]

László István népihangszer készítő. A fotón: maszkok a műhely falán.

 

MIKLÓSVÁRY Tibor: Busófarsang Mohácson : Egy hét múlva! == Dunántúli Napló. – 33:52 (1976. febr. 22.). – p. 2.

 

Busófarsang Mohácson == Mecseki Bányász. – 16:4 (1978. jan. 24.). – p. 4.

 

Busófarsang [Hír] == Mecseki Bányász. – 16:6 (1978. febr. 7.). – p. 4. : ill. [1 db fotó]

 

Hné: Február 25-én busójárás Mohácson [Hír] == DN. – 36:5 (1979. jan. 6.). – p. 4.

A városi tanács újabb negyven subát rendelt, hogy akik kedvet kapnak, egy napra busóvá változhassanak.

 

A. Gy.: Poklada – ahogy a költő elképzelte [Hír] == DN. – 36:27 (1979. jan. 28.). – p. 6. : ill. [1 db fotó a film forgatásáról]

Pákolitz István műve alapján készült Wiedermann Károly film.

 

UDVARDI Judit: Beszélgetés egy busóval == Universitas. – 8:5 (1979. márc. 8.). – p. 2.

 

Hátsó borítón: A mohácsi busójárás február 17-én lesz == Pécsi Műsor. – 14:2 (1980. febr.). – p. 1. : ill. [1 kép]

 

Busójárás, ez az élet [Cseri László képriportja] == Universitas. – 11:3 (1982. feb. 25.). – p. 1.

 

RAJNAI József (összeállította): Baranya. – Budapest : Kossuth, 1982. – p. 38. : ill. [2 db fotó] (Magyarország megyéi)

 

Havasi: Növekszik Mohács vonzereje == Népszava.  110:273 (1982. nov. 20.). – p. 16.

„Mohács ma már nemcsak az 1526-os csatavesztésről és a busójárásról híres.” [EGYÉB]

 

FEJÉR Gyula: Chefarzt in der Tischlerwerkstatt. Aug in Aug mit Busomasken == Budapester Rundschau. (1983. márc. 7.). p. 10. : ill.

 

Duba Gyula: Irodalmi paródia (Vajkai Miklós: A várandós busz éjszakái) == Irodalmi Szemle. – 26:4 (1983.). – p. 363.

http://apps.arcanum.hu/irodalmiszemle/a111126.htm?v=pdf&q=SZO%3D%28bus%C3%B3*%29&s=SORT&m=19&a=rec#pg=394&zoom=f&l=s

 

Grain András: Busójárás [Rajz] == Népszava. – 113:27 (1985. febr. 2.). – p. 10.

 

Németh Gyula: Mindig van egy kivezető út... == Irodalmi Szemle. – 28:8 (1985.). – p. 765.

http://apps.arcanum.hu/irodalmiszemle/a111126.htm?v=pdf&q=SZO%3D%28bus%C3%B3*%29&s=SORT&m=24&a=rec#pg=798&zoom=f&l=s

 

Duba Gyula: Az idő hangjai (esszé) == Irodalmi Szemle. – 29:7 (1986.). – p. 599.

http://apps.arcanum.hu/irodalmiszemle/a111126.htm?v=pdf&q=SZO%3D%28bus%C3%B3*%29&s=SORT&m=25&a=rec#pg=626&zoom=f&l=s

 

CSÁNYI László: Bejártam Tolnát-Baranyát. – Budapest : Móra, 1988. – p. 130–131. : ill. [1 db fotó]

Busómonda.

 

Gyetvai István: Talán sikerülhetett volna [Vers] == Irodalmi Szemle. – 31:5 (1988.). – p. 556.

http://apps.arcanum.hu/irodalmiszemle/a111126.htm?v=pdf&q=SZO%3D%28bus%C3%B3*%29&s=SORT&m=27&a=rec#pg=575&zoom=f&l=s

 

Mohács == The Waters of Baranya County. – Pécs : Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, 199?. p. 19. : ill. [2 db színes fotó]

 

Mohácsi műsor == Mohács és Vidéke. 1:2 (1990. jan. 27.). p. 6.

Busójárás 1990. február 25. [EGYÉB]

 

Emléktábla és énekverseny : Schneider Lajos emléktáblájának és a népdaléneklési verseny indításának hátteréről == Mohács és Vidéke. 1:3 (1990. febr. 10.). p. 6.

„Minden évben Búsójárás idején rendezik meg.” [EGYÉB]

 

Farsangi találkozás Kersics Anka énekesnővel == Mohács és Vidéke. 1:4 (1990. febr. 24.). p. 12.

Farsang utolsó vasárnapja Mohácson a busóké, egészen húshagyókedd estéjéig, a hagyományos máglyagyújtástól a tűz elhamvadásáig. Régi farsangokról beszélgetünk Kersics Ankával [...] Minden farsang az övé, ilyenkor keresik, szerepeltetik, vendégei vannak, jelentkeznek a barátai és az érdeklődés központjában áll.” [EGYÉB]

 

Busójárás : Február 242527. == Mohács és Vidéke. 1:4 (1990. febr. 24.). p. 8.

Program.

 

N[ÁDASDI]. I[stván].: Busókellékek temetője == Mohács és Vidéke. – 1:5 (1990. márc. 10.). – p. 7.

A busóraktár kritikán aluli állapotáról. Busófelszerelés ára: 10 000 forint. Hát valóban csak egy hétig érték nekünk a busójárás?

 

Nyirek Judit: A látogató == Mohács és Vidéke. 1:18 (1990. szept. 8.). p. 6.

A búsójárás a sokácok legbensőségesebb ünnepe volt mindig, spontán farsangolásuk maga a pajzán szórakozás, feleleveníti a népmondai hagyományokat. Programjaik szervesen beépülnek a más nemzetiségűek életébe is. [EGYÉB]

 

Lesz busójárás! Busómegbeszélés  == Mohács és Vidéke. 2:2 (1991. jan. 19.). p. 8.

 

Lesching: [Fotó] == Mohács és Vidéke. 2:4 (1991. febr. 16.). p. 1.

A szokottnál kisebb turistaáradat kísérte figyelemmel az idei busójárást.

 

Köszönjük, Polgármester Úr! [Olvasói levél] == Mohács és Vidéke. 2:4 (1991. febr. 16.). p. 2.

A máglyát már meggyújtották a téren; a petárdák és a török ágyú háborút idéző robbanásai és a kóló maximumra felerősített gépzenei hangja betöltötte az egész Széchenyi teret és a belváros nagy részét. Farsang vasárnapján az esti 6 órás misére összegyűlt emberek tanácstalanul néztek szét az Emléktemplomban: mi lesz itt, ha megkezdődik a szentmise?” A polgármester rendelkezése zavartalanná tette a mise lefolyását.

 

FÖLDES Zoltán: Szíveslátás, vendégvárás == Mohács és Vidéke. 2:4 (1991. febr. 16.). p. 3.

„Elmúlt a január, amely nem erős hónap. Megvolt a busójárás, és mint ez lenni szokott, beindul majd az idegenforgalom is.

 

Talán van, aki nem tudja... : Adatok Mohácsról == Mohács és Vidéke. 2:7 (1991. márc. 30.). p. 6.

A horvátok farsangvégi néphagyománya a busójárás, mely a lakosság teljes körének napjává vált.” [EGYÉB]

 

Hizsnyai Zoltán: Bújócska [Vers] == Irodalmi Szemle. – 34:8 (1991.). – p. 843.

http://apps.arcanum.hu/irodalmiszemle/a111126.htm?v=pdf&q=SZO%3D%28bus%C3%B3*%29&s=SORT&m=29&a=rec#pg=874&zoom=f&l=s

 

Mohács 900 éves : Az 1993-as év fontosabb eseményei, programjai a jeles évforduló jegyében == Mohácsi Hírlap. 2:1 (1993. jan. 9.). p. 8.

„február 21. Busójárás 23. farsangtemetés [...] Időszakos kiállítások [...] február: Mohácsi busóálarcfaragók pályázati kiállítása [...] Felnőtt pályázatok: Busómaszkfaragók Beadási határidő: február 1. Eredményhirdetés a kiállítás megnyitóján, február 12-én” [EGYÉB]

 

Busómegbeszélés == Mohácsi Hírlap. 2:2 (1993. jan. 23.). p. 3.

Február 4-én.

 

1504. tétel (1993. febr. 20.) 1. oldalon Grain András: Mohácsi busójárás című rajza.

 

Mozaikok Mohácsról 100, 50, 25 és 5 évvel ezelőtti újságok alapján == Mohácsi Hírlap. 2:4 (1993. febr. 20.). p. 8.

Lásd 74. sz. tétel.

 

XXII. Schneider Lajos Dunántúli Népdaléneklési Verseny == Mohácsi Hírlap. 2:5 (1993. márc. 6.). p. 2.

„Hagyományosan a busójáráshoz kapcsolódóan, idén már 22. alkalommal rendezte meg a Bartók Béla Művelődési Központ a neves mohácsi népdalgyűjtőről elnevezett, egész Dunántúlra kiterjedő népdaléneklési versenyt.” [EGYÉB]

 

Mohács 900 éves : Ex libris pályázat == Pesti Hírlap. 2:278 (1993. nov. 29.). p. 19.

„... Alma Petz (Ausztria) farsangi témájú ofszettnyomata...” [EGYÉB]

 

A "Mohács 900 éves" ex libris pályázatról == Mohácsi Hírlap. 2:26 (1993. dec. 25.). p. 9. : ill. [Magén István: Öreg busó (III. díjas)]

 

Busójárás  programelőzetes : 1994. febr. 10–15 == Mohácsi Hírlap. 3:2 (1994. jan. 29.). p. 5.

 

[Farsang] == Mohácsi Hírlap. 3:3 (1994. febr. 12.). p. 5. : ill. [Óvodások mozaikképei]

Ilyenkor régi hagyományok elevenednek fel, ilyen például a mohácsi Busójárás. [Egyéb]

 

Mohács képviselője a busójáráson == Mohácsi Hírlap. 3:4 (1994. febr. 26.). p. 2.

Wekler Ferenc. [Egyéb]

 

Egy anonim busórajz margójára == Mohácsi Hírlap. 3:4 (1994. febr. 26.). p. 3.

Engert Attila neve lemaradt az előző szám címlapjáról. [Egyéb]

 

ANTONI Andrea: A "Mohács" tánccsoport vendégszereplése Wattrelosban : Tavaszváró karnevál francia testvérvárosunkban == Mohácsi Hírlap. 3:9 (1994. máj. 7.). p. 7. [Egyéb]

 

SZAKSZ Éva: Nagy sikere volt a sokacköri babfőzőversenynek == Mohácsi Hírlap. 3:17 (1994. aug. 27.). p. 5.

„Azelőtt sokat mulatoztunk vele [Késity Lukács bácsival] Busójáráskor is a szőlőben és a farsangtemetésre reggel jöttünk be a városba.” [Egyéb]

 

Bojtár László: Sokác vagy sokac? == Mohácsi Hírlap. 3:20 (1994. okt. 8.). p. 9.

Mohácsi módra megindított nyelvészkedő sorozatom legközelebb erre a kérdésre keresi a választ: "Búsu, búsó, vagy busó" [Egyéb]

 

Bojtár László: Búsu, búsó vagy busó? == Mohácsi Hírlap. 3:21 (1994. okt. 22.). p. 9.

Évszázados népszokásunk elnevezésének gyermekéveimtől ifjúkoromig csak két változatával találkoztam. Megirigyeltem sokác játszópajtásaim közül azokat, akik maguk is beöltözhettek "kis farsangkor" búsunak. Abban az időben ugyanis ez a legnépiesebb változat volt elterjedve széltében-hosszában. Napjainkban a címemben harmadikként megjelölt névvariáns olvasható lapjainkban, plakátjainkon.

Muzsikusként érthetően érzékeny vagyok a hangok hosszúságára, és azt szeretném, ha a ma is mindenki által búsójárásnak emlegetett népszokás kimondott és leírt alakja fedné egymást. Ezzel szemben persze joggal hozható fel érvként, hogy a helyesírási szabályzatunk szerint szimfonikusnak írandó szót még a rádióbemondók is következetesen szimfónikusnak mondják, a kulturálist pedig kultúrálisnak. Ám "a szabál: az szabál!" Én törvénytisztelő ember lévén minden írásomban tudomásul is veszem az Illetékes Elvtársak ma is érvényes döntését (akik valaha ezt így látták indokoltnak). Igaz viszont, hogy írásaimban kinyomtatva eltérőleg a kéziratomban benyújtott alaktól mégis gyakorta a fülemnek talán tetsző, ám az előírások által elmarasztalt formát látom viszont.

Amikor a három változat közül a "búsójárás" mellett teszem le a garast, nem akarok ezzel senkit befolyásolni, hiszen a "busójárás" már túlontúl eluralkodott. Mégis tartozom mohácsi módra megindított nyelvészkedésem mentegetésére annyival, hogy felsorakoztatom érveimet: 1. A kérdésben legautentikusabb sokácok soha nem ejtették röviden az "u" hangot. Két jó barát megkérdezheti egymástól (s ez most a megértés érdekében nem horvát helyesírással írom le, hanem fonetikusan): "Ti zásto ni szi búso?" Látható is, hallható is, hogy itt az "ú" hangzó hosszú, s épp az "o" rövid. 2. A magyar beszédben sem ejtünk e szóban soha rövid "u" hangot. Azazhogy mégis...? Soha nem feledem bennszülötti sérelmemet, ha visszaemlékezem a búsójárás első tévéközvetítésére. Akkor ugyanis egy megyei népművelő (Mohácson nyilván nem akadt alkalmas szakember) következetesen, vagy százszor mondta ki a "busó" szót. Hadd tanulja meg az ország, hogyan ejti ezt egy botfülű mohácsi! 3. Hajdani, jó száztíz éves sajtónk is mellettem teszi le voksot, amikor következetesen a "búsójárásról" számol be. Igazolja tehát érvelésemet a szó délszláv eredete, a helyi hagyomány és megsárgult újságlapok tömege.

A nekem nem tetsző szóváltozat nagy valószínűséggel annyira meghonosodott már az utóbbi két-három évtizedben, hogy szélmalomharcomban kicsorbul kardom rozsdamarta pengéje. Ebben az esetben elnézésüket kéri egy még mindig hevülékeny lokálpatrióta, aki soha nem törekedett irányító pozícióra, mindig csak az általa helyesnek hitt ügy szolgálatára.

 

S. Á.: Az idegenforgalomról == Mohácsi Hírlap. 3:22 (1994. nov. 5.). p. 12.

Az utas könyve, 1940. [Egyéb]

 

Isten, Haza, Család! : Független Kisgazda, Földmunkás- és Polgári Párt Mohácsi Szervezete programja == Mohácsi Hírlap. 3:23 (1994. nov. 19.). p. 7.

Önkormányzati választások, 1994. 11. Kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom tekintetében nagyon sok a tennivalónk. Nézetünk szerint a "Busójárás" megrendezése hozzáértő személy felkérésével történjék. [Egyéb]

 

20 új busóruha == Mohácsi Hírlap. 3:23 (1994. nov. 19.). p. 7.

Az Országos Idegenforgalmi Alapból pályázaton nyert összegből 20 új komplett busófelszerelést készíttet a Bartók Béla Művelődési Központ az 1995. évi busójárásra, amelynek időpontja február 26.

 

RÖHRIG Géza: jankele [Vers] == Uő.: hamvasztókönyv. New YorkBudapestJeruzsálem : Múlt és Jövő, 1995. p. 18.

 

Busómegbeszélés == Mohácsi Hírlap. 4:2 (1995. jan. 28.). p. 3.

1995. február 3-án a művelődési központban.

 

Farsangi körkép == Mohácsi Hírlap. 4:2 (1995. jan. 28.). p. 10.

Halászcsárda [...] Busójáráskor az eddigi szokásokhoz híven a városunkban megrendezésre kerülő dunántúli népdaléneklési verseny résztvevőit és az utazási irodák, így a COOPTOURIST által szervezett csoportokat látják vendégül. [Egyéb]

 

Sokacbálok == Mohácsi Hírlap. 4:3 (1995. febr. 11.). p. 3.

A farsang koronája Mohácson a busójárás, a bálok bálja a Sokacbál. Tavaly óta immár a két hagyományos farsangi népi sokacbál helyszíne, kölcsönös megegyezés alapján a Sokackör és a művelődési központ között osztódik el. Így van az idén is. Február 26-án, a busójárás estéjén [...] Kedden a farsangtemetés estéjén pedig a Sokackörbe várják a szórakozni vágyókat a busóbálra [...]”

 

Ginter József kiállítása : Fekete kerámiák Bozsokról == Mohácsi Hírlap. 4:3 (1995. febr. 11.). p. 10.

Régi hagyomány már, hogy ilyenkor farsang közepén, a busójárás közeledtén népművészeti kiállítás rendezésével irányítja az érdeklődők figyelmét a folklór felé a mohácsi Bartók Béla Művelődési Központ. [Egyéb]

 

Ökörsütés a busójáráson : Programelőzetes == Mohácsi Hírlap. 4:3 (1995. febr. 11.). p. 11.

 

1736. tétel: (1995. febr. 25.)

 

Busójárási forgalmi rend == Mohácsi Hírlap. 4:4 (1995. febr. 25.). p. 2.

Pannon Volán.

 

Sz[AKSZ] É[va]: Régi sokác szokások == Mohácsi Hírlap. 4:4 (1995. febr. 25.). p. 9.

A jelmezbe maszkába öltözés nem volt divat falun.” Farsangi ételek. [Egyéb]

 

[KÖVESKUTI Péter] tier: Szólhat-e szerb kóló Mohácson? == Mohácsi Hírlap. 4:4 (1995. febr. 25.). p. 9.

Különösen ilyenkor, busójárás alkalmával válik aktuálissá Mohácson ez a probléma, amióta menekültek élnek közöttünk.

 

Keresztrejtvény == Mohácsi Hírlap. 4:4 (1995. febr. 25.). p. 10.

Busójárással kapcsolatos kérdések. A következő szám 10. oldalán a megfejtések. [Egyéb]

 

Busóálarc-katalógus == Mohácsi Hírlap. 4:5 (1995. márc. 11.). p. 2.

Új helyen a busóraktár.

 

Képek a busójárásról == Mohácsi Hírlap. 4:5 (1995. márc. 11.). p. 2. : ill. [3 db. fotó, Schindl József felvételei]

 

AGÓCS Béla: Elmaradt az ökörsütés [Karikatúra] == Mohácsi Hírlap. 4:5 (1995. márc. 11.). p. 11. : ill. 

 

Egyedülálló műsor Mohácson : Tradicionális ütősök és marimbaegyüttes Japánból == Mohácsi Hírlap. 4:8 (1995. ápr. 22.). p. 10.

Az érdeklődés, az összefüggés oka, hogy busójárásunk híre, a riasztó maszkok esetleges kapcsolata az ördög-kultusszal Mohácsra vonzotta a távoli japán város [Itsuwa] együttesét.

 

K[ÖVESKUTI] P[éter]: Japán vendégek Mohácson : A Mika Marimba és az Onnojo együttesek műsora == Mohácsi Hírlap. 4:9 (1995. máj. 6.). p. 1.

„[A] mozi előtti téren a Vada táncegyüttes adott ízelítőt egy busós táncjátékkal Mohács sajátos népszokásából.

 

KÖVESKUTI Péter: Udvarra költözött a fazekas : Simonkovits Béla legutóbb a bajaiaknak segített Franciaországban == Mohácsi Hírlap. 4:10 (1995. máj. 20.). p. 6. : ill. [1 db fotó: busóálarcok a falon]

Antal Zoltán busóálarc-faragóval Franciaországban kiállítások.

 

LENKEY István: Jubileum a múzeumban, 1. == Mohácsi Hírlap. 4:25 (1995. dec. 16.). p. 7. : ill. [1 db fotó: a múzeum kiállítótermében két busóálarc a falon, Schindl József felvétele]

 

LENKEY István: Jubileum a múzeumban, 2. == Mohácsi Hírlap. – 5:1 (1996. jan. 13.). p. 5.

Beszélgetés Sarosácz Györggyel. Szerettem volna s ez egyik vágyam a magyarországi farsangoláshoz kapcsolódó népszokásokat itt [Kanizsai Dorottya Múzeum] központosítva bemutatni. Sajnos ezt a gondolatot a mai napig senki sem támogatja.” [Egyéb]

 

CS[ILLAG]-CS[OKNYA] F[erenc]: Mohácsi Sokac Olvasókör == Mohácsi Hírlap. – 5:1 (1996. jan. 13.). p. 11.

Maradandó tett volt a leghíresebb sokac népzenész: Pávkovity István emléktáblájának állítása a Gólya utcai szülőház falán, melyet szintén a köri tagok adakozásából fizettek, és évente busójáráskor megkoszorúznak.

 

CS[ILLAG]-CS[OKNYA] F[erenc]: Busójárás 1996 == Mohácsi Hírlap. – 5:2 (1996. jan. 27.). p. 1–2.

Tájékoztató és összehangoló ülés. Program.

 

Szűcs György: Jubileumok Jegyében : Mohácson többszörös honfoglalás volt == Mohácsi Hírlap. – 5:2 (1996. jan. 27.). p. 1–2.

Említés: más rendezvények mellett. [Egyéb]

 

SYGno: Élő népművészet Mohács és környékén == Mohácsi Hírlap. – 5:3 (1996. febr. 10.). p. 3.

Gondoljunk csak a busóálarcfaragók [...] tárlataira [...] Folklór kiállítások mindig, így az idén is szorosan kapcsolódnak a Busójáráshoz. [...] Kiállítók: Antal Zoltán maszkfaragó, Englert Antal maszk- és fafaragó [...] Kunovszky János maszkfaragó [...] Sümegi László maszkfaragó [...] Reiter József maszkfaragó” [Egyéb]

 

Busójárás '96. == Mohácsi Hírlap. – 5:4 (1996. febr. 24.). p. 2.

A tél- és gondűzés napjain túl, hamarosan kiderül, hogy apait-anyait beleadva ünnepeltünk-e.

 

MÜLLER Ferencné–Predácsné Kalotai Margit: Városismereti vetélkedő == Mohácsi Hírlap. – 5:4 (1996. febr. 24.). p. 5.

Busójárással kapcsolatos kérdés. A következő szám 5. oldalán a megfejtés. [Egyéb]

 

KISS Béla: Sziget, a mohácsi nép menedéke, 1. == Mohácsi Hírlap. – 5:5 (1996. márc. 9.). p. 8.

1956-ban az árvíz alkalmával a Felsőkanda 22-es számú ház eresze alól leengedett ilyen csónakon (kb. 100-150 éves) mentette ki dombra épült tanyájából értékeit Bubreg István. Ezt a csónakot láthatták többször a tv nézői is a mohácsi busójáráskor, kerekekre szerelve a felvonulásban.

 

KISS Béla: Sziget, a mohácsi nép menedéke, 2. == Mohácsi Hírlap. – 5:7 (1996. ápr. 6.). p. 5.

A török sohasem tehette be a lábát a szigetre. Evvel kapcsolatban is sok érdekes adatot, szájhagyományt találtam. [...] A kereplők, melyeket a busójáráskor ma is használnak, gyorsan pergő szavukkal megvitték a hírt a szigeten lakó szabad embereknek: jön a török!” [Egyéb]

 

B-NÉ BALÁZS Andrea: A Széchenyi tér == Mohácsi Hírlap. – 5:9 (1996. máj. 4.). p. 6.

Városháza. A hátsó falon Bán István gobelinje függ, amely a busók Mohács-szigetről való átkelését örökíti meg. [Egyéb]

 

KISS Béla: Sziget, a mohácsi nép menedéke, 3. == Mohácsi Hírlap. – 5:11 (1996. jún. 1.). p. 5.

Az előző részben leírt monda befejezése. A busólegendának is ez volt talán az ősi forrása.

 

B-NÉ BALÁZS Andrea: Kersics Ankáról még egyszer, utoljára! == Mohácsi Hírlap. – 5:17 (1996. aug. 24.). p. 1–2.

Mohácson busójárás sokáig nem múlhatott el fellépése nélkül.

 

Helyreigazítás == Mohácsi Hírlap. – 5:20 (1996. okt. 5.). p. 3.

Lásd 763. tétel. Búsoklub. PÁN isten.

 

Rádió Mohács hírei == Mohácsi Hírlap. – 6:1 (1997. jan. 11.). p. 8.

A rádió emblémája egy busó figura. (A következő szám utolsó oldalán is. Később: április 12., 26., május 10., augusztus 30., szeptember 13.)

 

766. tétel (1997. jan. 25.) L[ENKEY]. I[stván].

 

Szép sokác kóló == Mohácsi Hírlap. – 6:3 (1997. febr. 8.). p. 6.

Egy kiállításról, melyen busó képek is szerepelnek.

 

Vízimalmoktól Busófarsangig : Könyvbemutató a Filmszínház kamaratermében == Mohácsi Hírlap. – 6:3 (1997. febr. 8.). p. 6.

Pákolitz István: Busófarsang című műve Bosnyák Mihály illusztrációival. Lásd 1441. tétel.

 

M[ENYHÁRT]. É[va].: Bár elűzték a busók, visszatért a tél : Vidáman búcsúztattuk a telet == Mohácsi Hírlap. – 6:4 (1997. febr. 22.). p. 1., 3. : ill.

 

[LENKEY István] lyn: A hagyományok bűvöletében == Mohácsi Hírlap. – 6:4 (1997. febr. 22.). p. 6. : ill. [1 fotó, Antal Zoltán: Busó]

Antal Zoltán fafaragó és Simonkovits Béla fazekas kiállítása. Antal Zoltán busó álarcai ijesztő és vidámságot sugalló formai, technikai megoldásaival kapcsolódik a régiekhez.

 

[LENKEY István] lyn: Farsang '97 : Bosnyák Mihály grafikus és tanítványainak kiállítása == Mohácsi Hírlap. – 6:4 (1997. febr. 22.). p. 6.

A busójáráshoz kapcsolódó, élményeket és emlékeket felsorakoztató alkotások sorával lepett meg bennünket Bosnyák tanár úr és csapata [31 tanítvány]. [...]”

 

[ÁDÁM Miklós] -ám-: Szép volt a sokác kóló == Mohácsi Hírlap. – 6:4 (1997. febr. 22.). p. 6.

A Szép sokác kóló című kiállításról. Szigeti Szabó János, Cselinácz István, Morvai Péter, Boris Salamaha, Grain András és Kedves János munkái.

 

[ÁDÁM Miklós] -ám-: "A művészet tükör, amelybe érdemes belenézni..." == Mohácsi Hírlap. – 6:7 (1997. ápr. 26.). p. 6.

Akárcsak a busójárás idején rendezett Szép sokác kóló című tárlaton [...]” [Egyéb]

 

Nepomuki Szent János ünnepén == Mohácsi Hírlap. – 6:9 (1997. máj. 24.). p. 5. : ill.

Talán busójáráskor nincs ennyi mohácsi az utcán [...]” [Egyéb]

 

Tárgyalások a Vektorral: mérséklődik a sikerdíj == Mohácsi Hírlap. – 6:12 (1997. júl. 5.). p. 1.

„[...A] Vektor Rt. igazgatója felajánlotta: mintegy másfélmillió forintot elkülönít a mohácsi városi rendezvények (Busójárás, Nepomuki Szent János ünnep, egyebek) támogatására.”

 

Mohácsi Regős Ferenc életmű kiállítása == Mohácsi Hírlap. – 6:13 (1997. júl. 19.). p. 6.

1947-ben felújította a gyermekkora nagy élményforrását adó híres népszokást, a busójárást.

 

Hogyan választottak elődeink? == Mohácsi Hírlap. – 6:19 (1997. okt. 27.). p. 3. : ill. [1 fotó, Schindl József felvétele]

A képen a filmszínház állandó kiállításáról kép, melyen egy busó bábu és a falon busó ábrázolások láthatók. [Egyéb]

 

Fizet a Vektor Mohácsnak == Mohácsi Hírlap. – 6:20 (1997. nov. 8.). p. 1.

A Mohács számára elkülönített másfélmillióval a Busójárás és a Nepomuki Szent János Ünnep megrendezését fogja támogatni a pénzügyi vállalkozás.

 

Kiállítások a Kossuth Filmszínház emeletén == Mohácsi Hírlap. – 6:20 (1997. nov. 8.). p. 6.

A körgalérián: Busóálarcok. [Egyéb] Lásd még: 1998. febr. 21., máj. 22., jún. 19., aug. 7., szept. 18., okt. 16., okt. 30., nov. 27., 1999. márc. 19., ápr. 9., máj. 7., jún. 4., jún. 18., szept. 3., szept. 17., okt. 1., okt. 22., nov. 5., nov. 19., dec. 17., 2000. jan. 7., máj. 18., aug. 4., okt. 6., dec. 1., 2003. máj. 9., jún. 6., jún. 20., aug. 8., aug. 22., szept. 5., szept. 19., okt. 3., dec. 5.

 

Ez történt 1997-ben... == Mohácsi Hírlap. – 6:23 (1997. dec. 20.). p. 2.

Február Az utóbbi évek egyik legsikeresebb télbúcsúztató, tavaszváró ünnepségét rendezte meg február 8. és 11. között városunk. A hagyományos busójárás szerte az országból és határainkon túlról is vendégek ezreit vonzotta Mohácsra. Az érdeklődőket népdaléneklési verseny, néptáncbemutató, kiállítások, kirakodóvásár és számos egyéb program várta.

 

Busójárás: február 22-én == Mohácsi Hírlap. – 7:1 (1998. jan. 10.). p. 1.

„[A] farsangtemetés 24-én lesz.” [Egyéb]

 

KOVÁCS József Hontalan: Képfilmek barátaimról == Mohácsi Hírlap. – 7:2 (1998. jan. 24.). p. 6.

„Western Ausztráliában. Mohácson. Botlándzsa és bumeráng. Kereplő fa és busómaszk.” [Irodalom]

 

Farsangi előzetes == Mohácsi Hírlap. – 7:3 (1998. febr. 7.). p. 7.

Pávkovics István emléktáblájának megkoszorúzása febr. 22-én. [Egyéb]

 

Busó-bál == Mohácsi Hírlap. – 7:3 (1998. febr. 7.). p. 7.

Febr. 24-én. [Egyéb]

 

Pričaj mi bako! Nagymama, mesélj! == Mohácsi Hírlap. – 7:4 (1998. febr. 21.). p. 7.

Mesemondó verseny programja: „Farsangi népszokások Mohácson a régi hagyományról mesél Kunovszki János busómaszkfaragó. [...A] mohácsi farsangtemetés megtekintése.” [Egyéb]

 

Busójárás '98 == Mohácsi Hírlap. – 7:5 (1998. márc. 7.). p. 1.

 

el&te: Gondolatok busójárás után az idegenforgalmi szezon előtt == Mohácsi Hírlap. – 7:5 (1998. márc. 7.). p. 3.

Kiemelkedő vendégszám. Kirakodó vásáron a cégtáblák hiányoztak. Turisták számára eligazító táblák kellenének.

 

Horvát szereplők is vendégeskedtek a busójáráson == Mohácsi Hírlap. – 7:5 (1998. márc. 7.). p. 7. : ill. [2 fotó, Menyhárt Éva felvétele]

 

Születésnapra készül a Zora == Mohácsi Hírlap. – 7:13 (1998. júl. 10.). p. 7.

„[1996-ban a] budapesti Tavaszhívogatón a mohácsiak tavaszköszöntő-télűző ünnepét elevenítettük fel színes, maszkás jelmezekben. Évek óta képvislejük Mohácsot a fővárosi farsangon. [...] 1998-ban a franciaországi Nizzai Karneválra hívták a csoportot, de az időpont egybeesett a busójárással.” [Egyéb]

 

BAUHOFFER József: Gondolatok Kedves István képi világáról == Mohácsi Hírlap. – 7:20 (1998. okt. 30.). p. 6.

40 vízfestmány, köztük a busójárásról is. [Egyéb, Képzőművészet]

 

SAROSAC, Duro: Ezerszázéves horvát–magyar kapcsolatok. – Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1999. – p. 209.

1 színes kép a busók felvonulásáról.

 

Öt hét múlva busójárás == Mohácsi Hírlap. – 8:1 (1999. jan. 8.). p. 3. : ill.

Február 14., farsangtemetés 16-án.

 

Információk, sajtótájékoztatók [Hír] == Pécsi Hét. – 9:4 (1999. jan. 30.). – p. 2. : ill. [1 fotó, Englert Antal kiállítása nyílik február 14-én a Kossuth filmszínházban]

 

Busójárás 1999 == Pécsi Hét. – 9:6 (1999. febr. 13.). – p. 2. : ill. [3 fotó]

 

LENKEY István: Álarcok és fotók a busójárásról == DN. 10:36 (1999. febr. 6.). p. 11. : ill. [1 fotó, Englert Antal tizenévesen ismerkedett meg a mesterséggel]

[Lenkey István szíves közlése]

 

[Bauer József fényképkiállítása] == Mohácsi Hírlap. – 8:5 (1999. márc. 5.). p. 6.

Busójárás és farsangtemetés 1964-től napjainkig.

 

A busó is csak ember... == Mohácsi Hírlap. – 8:5 (1999. márc. 5.). p. 7. : ill. [1 fotó, Schindl József felvétele]

 

Városismereti vetélkedő... == Mohácsi Hírlap. – 8:6 (1999. márc. 19.). p. 5.

Busólányok, Busófiúk nevű csapatok. [Egyéb]

 

Duba Gyula: Joyce-szal Ontario tartományban 3. [esszénovella] == Irodalmi Szemle. – 42:78 (1999.). – p. 9.

http://apps.arcanum.hu/irodalmiszemle/a111126.htm?v=pdf&q=SZO%3D%28bus%C3%B3*%29&s=SORT&m=33&a=rec#pg=484&zoom=f&l=s

 

Városi kitüntetések augusztus 20-án == Mohácsi Hírlap. – 8:16 (1999. szept. 3.). p. 2.

Köznevelési és Közművelődési Díj: Köveskuti Péter [...] Nagy érdemei vannak országos rendezvények, a busójárás programjainak évről-évre színvonalasabban történő megvalósításában.

 

Márciusra készülnek a busók == Mohácsi Hírlap. – 9:2 (2000. jan. 21.). p. 1., 3.

Előzetes.

 

[Kiállítás] == Mohácsi Hírlap. – 9:3 (2000. febr. 4.). p. 5. : ill. [1 fotó, Berki Patrícia 5. osztályos rajza, busókkal]

 

[Meghívó] == Mohácsi Hírlap. – 9:4 (2000. febr. 25.). p. 1.

Czita Katalin Busó című könyvének bemutatója a Mohácsi Jenő Városi Könyvtárban.

 

Mohácsi népdalok egykor és ma == Mohácsi Hírlap. – 9:4 (2000. febr. 25.). p. 3.

Busójárásra megjelenő CD.

 

Farsang == Mohácsi Hírlap. – 9:4 (2000. febr. 25.). p. 3.

Beszélgetés Kész Antalnéval. 1966-ban Mohácsra költöztünk és itt ismertem meg a híres mohácsi népszokáast: a Busójárást. Nagy élmény volt számomra és három kamaszodó gyermekem számára is. Ők is szívesen felöltöztek először jankelének [...]” [Egyéb]

 

Prišaj mi, bako! == Mohácsi Hírlap. – 9:6 (2000. márc. 24.). p. 2. : ill.

„Kunovszki János maszkfaragó mester mesélt horvátul a mohácsi farsangi népszokásról és a maszkfaragás rejtelmeiről.”

 

Munka közben == Mohácsi Hírlap. – 9:6 (2000. márc. 24.). p. 2. : ill.

Englert Antal maszkfaragó műhelyének átadása március 2-án.

 

NYIREK Judit, M.: Anka == Mohácsi Hírlap. – 9:6 (2000. márc. 24.). p. 2. : ill.

Kersics Anka. A mohácsi farsang élő színfoltja volt, de 2000-ben már csak az égi mezőkről nézte a város utcáin hömpölygő tömeget, a busókat, csengő hangját csak szalagról hallhattuk.

 

MÜLLER Géza (közreadja): Egy régi irat Horváth Kázmérról == Mohácsi Hírlap. – 9:14 (2000. aug. 4.). p. 2. : ill.

Margitay Lajos polgármester: Működési Bizonyítvány. A népi értékek megmentése végett megszervezte a Mohácsi Bokrétát és a farsangi népszokások megmentésére a Mohácsi Busójárást, amely országos hírnévre tett szert.

 

Busóforduló == Mohácsi Hírlap. – 10:3 (2001. febr. 9.). p. 6. : ill. [1 fotó]

Pecsuvácz Istvánné kiállítása.

 

IMRÉNÉ IVÁNFI Márta: Helytörténeti arcképcsarnok : Kersics Anka (19211997) == Mohácsi Hírlap. – 10:4 (2001. febr. 23.). p. 6. : ill.

Busójárások idején a hangszórókból „kellemes bársonyos hangja áramlik az utcai tömeg felé.” [Egyéb]

 

UDVARÁCZ Márko (válogatta): 100 éve írták... == Mohácsi Hírlap. – 10:4 (2001. febr. 23.). p. 7.

Lásd 83. tétel.

 

MENYHÁRT É[va]: Kiállítás Horvátországból == Mohácsi Hírlap. – 10:5 (2001. márc. 9.). p. 6. : ill.

"Baranyai sokácok maszkos és jelmezes farsangi szokásai Horvátországban" című kiállítás a Kanizsai Dorottya Múzeumban. Kulturális párhuzamok.

 

MENYHÁRT É[va]: Nívódíjasok kiállítása == Mohácsi Hírlap. – 10:5 (2001. márc. 9.). p. 6. : ill.

Antal Zoltán maszkfaragó.

 

Lőrincz J[udit]: Győzött a mohácsi népdalénekes == Mohácsi Hírlap. – 10:9 (2001. máj. 11.). p. 6. : ill.

„Az idei Busójárás alkalmával ígéretet kaptam a kultúrházból arra, hogy [Kersics] Anka néni horvát-magyar műsorának hagyományát folytathatom, mely számomra igen nagy megtiszteltetés.” [Egyéb]

 

Bemutatjuk a Múzeum megbízott vezetőjét == Mohácsi Hírlap. – 10:11 (2001. jún. 8.). p. 3. : ill.

Ferkov Jakab. „A nem egészen két éves megbízása alatt hét kiállítási anyagot állított össze: a Kisfarsangtól hamvazó szerdáig című gyűjteményben mohácsi farsangi maszkokat láthattunk. [...] Busójáráskor volt a Baranyai horvát sokácok farsangi jelmezei és szokásai című kiállítás, amit a zágrábi Múzeummal közösen rendeztek. [...] A Szerb utcai épületben a Salga-féle hagyatékból láthatunk értékes darabokat. [Egyéb]

 

1446. tétel. Szepesi Attila: Öt Arcimboldo-szonett [Vers] == Irodalmi Szemle. – 44:11–12 (2001.). – p. 15.

 

Melyik az igazi? [Rejtvény] == Mohácsi Hírlap. – 11:2 (2002. jan. 25.). p. 6. : ill. [3 kép, busómaszkok]

„Melyik az ősi?” [Egyéb]

 

Köszöntjük vendégeinket! Busójárás 2002. : [Programok] == Mohácsi Hírlap. – 11:3 (2002. febr. 8.). p. 1, 6.

 

Felhívás == Mohácsi Hírlap. – 11:3 (2002. febr. 8.). p. 1.

Mohácsi komp a menetrendtől eltérően közlekedik a Busójárás idején vasárnap és kedden. [Egyéb]

 

Mohácsi tambura-királyfi a Zeneakadémián == Mohácsi Hírlap. – 11:3 (2002. febr. 8.). p. 3.

Versendi Kovács József. Busójárás alkalmával találkozott a Vujicsics együttessel és annak vezetőjével, Eredics Gáborral. [Egyéb]

 

Forgalomkorlátozások a Busójárás idején == Mohácsi Hírlap. – 11:3 (2002. febr. 8.). p. 4.

[Egyéb]

 

M[ENYHÁRT]. É[va].: Pécsi Petra kiállításán jártunk == Mohácsi Hírlap. – 11:3 (2002. febr. 8.). p. 6. : ill.

Bosnyák Mihály éppen egy Busójárás alkalmával figyelt fel a kislányra, akkor még csak óvodába járt. [Egyéb]

 

100 éve írták... == Mohácsi Hírlap. – 11:3 (2002. febr. 8.). p. 7.

Lásd 84. tétel.

 

M[ENYHÁRT]. É[va].: Nemzetközi folklór gála == Mohácsi Hírlap. – 11:4 (2002. febr. 22.). p. 3. : ill. [1 kép, Schindl József felvétele: tánccsoport Kapuszinából.]

A Busójárás előestéjén [...] A kapuszinai lakodalmasból részleteket bemutató együttes már évek óta szerepel nagy sikerrel a Mohácsi Busójárások alkalmával.” [Egyéb]

 

Képviselő-testületi határozatok 2002. február 1. == Mohácsi Hírlap. – 11:4 (2002. febr. 22.). p. 4.

11/2002. (II. 1.) Kh. a Busójárás közrendjének és közbiztonságának biztosításáról.

 

M[ENYHÁRT]. É[va].: Nívódíjasok kiállítása == Mohácsi Hírlap. – 11:4 (2002. febr. 22.). p. 6. : ill.

Sümegi László maszkfaragó kiállítása. „A mester álarcait hársfából készíti, állatvérrel festi, és kosszarvval díszíti.” Kunovszki János tanítványa. [Egyéb]

 

HEGEDŰS Emese: Húsvétváró nagyböjt == Mohácsi Hírlap. – 11:4 (2002. febr. 22.). p. 7.

„A farsang farkának utolsó napján, azaz múlt hét kedden a helyi hagyományoknak megfelelően eltemettük a telet máglyán égetett koporsóval.” [Egyéb]

 

898. tétel (2002. márc. 8.) p. 3.

 

Kemsei István: Zsánerképek az autóbuszon : Fiatal férfi arcképe [Vers] == Irodalmi Szemle. – 45:5 (2002.). – p. 38.

http://apps.arcanum.hu/irodalmiszemle/a111126.htm?v=pdf&q=SZO%3D%28bus%C3%B3*%29&s=SORT&m=39&a=rec#pg=411&zoom=f&l=s

 

[SZŰCS György] SyGno: Sokac motívumok == Mohácsi Hírlap. – 11:10 (2002. máj. 17.). p. 6.

Pecsuváczné Dobszai Mária kiállítása. Pecsuváczné teljesen ismeretlenül a 2000. évi Mohácsi Képzőművészeti Szalon kiállításán mutatkozott be és a Busóforduló című képével megnyerte a fődíjat.” [Egyéb]

 

PÁGER János: Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 5. == Pécsi Dénár. – 2:6 (2002. jún. 2.). – p. 7. : ill.

Közöl egy botveretet, amit a busójárás alkalmából készítettek, valószínűleg az 1960-as évek második felében.

 

[SZŰCS György] SyGno: Mohács és turizmusa == Mohácsi Hírlap. – 11:13 (2002. aug. 16.). p. 5.

Valami azonban mégis megtartja a mohácsit mohácsinak: a Duna, a természeti szépségekben gazdag környezet (Béda, sziget, Szőlőhegy), az itt élő sokszínű nemzetiség, a gazdag kulturális élet, a hagyományőrző egyesületek, a történelmi múlt, a város varázsa, a farsang kavalkádja, és sorolhatnánk, hogy mi minden.” [Egyéb]

 

Egész évben busók == Mohácsi Hírlap. – 11:20 (2002. nov. 22.). p. 1. : ill. [1 kép, Busómúzeum]

Mohácson, Kossuth L. u. 54-ben Kulutácz Mátyás használaton kívüli bútorraktárából Busómúzeumot-busóházat alakított ki, ahol az év bármely időszakában felidézhető a télűző népszokás. Ünnepélyes megnyitó: december 6-án 15-órakor.

 

T. M.: Megnyílt a Busó Ház Mohácson == Mohácsi Hírlap. – 11:20 [!21] (2002. dec. 6.). p. 4.

 

[JÁGER Judit] JJ: Már a jövő évi farsangra készülnek a szervezők == Mohácsi Hírlap. – 11:20 [!21] (2002. dec. 6.). p. 4.

November 14: busó megbeszélés.

 

GARAMI László–Kurunczi Margit–Tóth Ágnes: Varázslatos Magyarország. – Budapest : Viva Média-Holding : Athenaeum 2000, 2003. – p. 119. [1 színes fotó] [Egyéb]

 

T. M.: "Itt a farsang, áll a bál" == Mohácsi Hírlap. – 12:1 (2003. jan. 17.). p. 4.

Aki pedig a pergő ritmusú sokác táncokat kedveli, annak a március 2-án, Busójárás vasárnapján megrendezésre kerülő Sokacbált ajánljuk, ahol az Orasje zenekar szolgáltatja a talpalávalót.” [Egyéb]

 

Képviselő-testületi határozatok : 2002. december 20. == Mohácsi Hírlap. – 12:2 (2003. jan. 31.). p. 2.

197/2002. (XII. 20.) Kh. a 321/1997. (XII. 18.) Kh. módosításáról: Mohács Város Képviselő-testülete a Busójárás közterület-használati díjairól szóló 321/1997. (XII. 18.) Kh. 2. és 3. pontját hatályon kívül helyezi.

 

Becsüljük meg értékeinket == Mohácsi Hírlap. – 12:3 (2003. febr. 14.). p. 3.

A közelgő busójárás kapcsán elgondolkodtató, hogy mennyire nem becsüljük meg a múlt hagyatékait. A II. Mohácsi csatából ránk maradt, közel 350 éves három ágyúból, ma már egyik sem riogatja a farsang résztvevőit.

 

A Mohácsi Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár programja == Mohácsi Hírlap. – 12:3 (2003. febr. 14.). p. 7.

A Kossuth Filmszínházban [...] A kamarateremben és a kisgalérián február 28.–március 30. Mohácsi busóálarc faragók és Juhos Nándor fotográfus kiállítása [Sokácok, Busójárások címmel]” [Egyéb]

 

SZŰCS György: Mohácsi képek, busójárás : Kedves István kiállítása == Mohácsi Hírlap. – 12:3 (2003. febr. 14.). p. 7.

Március 14-ig a Soós Galériában. Ahogy az életképek a szigorú tekintetű busóálarcoktól nem veszítenek elevenségükből, úgy a galériából kilépve a látogató sem szabadul az élménytől. ” [Képzőművészet]

 

JÁGER Judit: Farsangoljunk kedvünkre! : Ahány ház, annyi szokás == Mohácsi Hírlap. – 12:4 (2003. febr. 28.). p. 7.

„Maradt nekünk a jelmezes felvonulás, a busójárás [...]” [Egyéb]

 

Maszkok és fényképek kiállítása == Mohácsi Hírlap. – 12:5 (2003. márc. 14.). p. 4. : ill. [1 kép, Bauer József felvétele]

Busóálarc faragók és Juhos Nándor fotográfus kiállításáról.

 

SCM: Farsangi vigadalom : A Mohácsi Művészeti Iskola előadása == Mohácsi Hírlap. – 12:5 (2003. márc. 14.). p. 5.

„Kisfarsang napján, a Busójárás hagyományos kezdetén nem tarkállott az utca a farsangolóktól. A kemény hideg a legmerészebb jankeléket is rövid idő múltán hazatérésre kényszerítette. A karneváli hangulat megteremtése a Művészeti Iskola diákjaira, tanáraira hárult.” [Egyéb]

 

BERTA [Mária] M.: Lőttek a busópálinkának. – (Baranya) == Dunántúli Napló : Vasárnap Reggel. – 14:326 (2003. nov. 30.). – p. 3.

 

In memoriam Mohácsi Regős Ferenc : 19172003 == Mohácsi Hírlap. – 12:21 (2003. dec. 5.). p. 3.

„1947-ben felújította a gyermekkora nagy élményforrását adó híres népszokást, a busójárást. Az erről készült filmfelvétel forgatókönyvét is ő írta meg.” [Egyéb]

 

BALOGH Ferenc: Magyarország : Országismeret. – Budapest : Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., 2004. – p. 363.

„Kiemelkedő a város kulturális élete, amelynek egyik hagyománya az idegenforgalmi érdekességként felújított busójárás, amely télbúcsúztató farsangi ünnepély, nagyböjt előtt.” [Egyéb]

 

HÁGEN József: Busójárás == Pécsi Dénár. – 4:2 (2004. febr. 1.). – p. 2.

[Címlapfotón az emlékérem]

 

BARABÁS [Béla] B.: Busójárás: előtte legenda, utána hagyomány == Vasárnapi DN. – 16:15 (2005. jan. 15.). – p. 17.

A busójárás programjáról. A Vitézek szobrának koszorúzása.

 

Hatnapos busójárás == Vasárnapi DN. – 16:29 (2005. jan. 30.). – p. 6.

A busójárás programjáról.

 

BAKÓ Bea: Busójárás == Istenkúti Hírlevél. – 7:1 (2005. febr. 19.). – p. 7. : ill. [1 kép]

Riport. Jankelék, női busók.

 

CSÖRNÖK Mariann (szerk.): Pécs – utazások Baranyában. – Miskolc : Well-PRess, 2008. – p. 12., 30., 103., 149., 151., 161., 170., 191. : ill.

 

Télűzőben a Duna partján == Új Dunántúli Napló. – 19:32 (2008. feb. 2.). – p. 12. [1 kép]

 

[BALÁZS József] Bazsi: Busó biztató [Vers], Busó tánc [Vers] == Uő.: Álom és ébrenlét : Balázs József versei és grafikái.  Kaposvár : Magánkiadás, 2010.  154 p.

[Lenkey István szíves közlése]

 

Grünwald Géza (főszerk.): Baranya megye enciklopédiája.  Veresegyház; Komló : CEBA : Grünwald Kft., 2010. p. 269270., 273, 278. : ill. [3 db fotó, a 270. oldalon Szekó József egy busóálarccal az Egyesült Arab Emirátusokban]

 

Heti Múzsa [kulturális magazin] == Magyar Hírlap. – 44:53 (2011. márc. 4.). – p. 1. : ill. [Címlapfotó]

 

Hágen József: Az 5000 ft-os busó érme == Pécsi Dénár. – 11:4 (2011. ápr. 1.). – p. 2–3. : ill.

 

KALMÁR Lajos–Sz. Koncz István: Baranya album. – Pécs : Szerző, 2012. – 198, [2] p. : ill. [3 db színes fotó]

Rövid összefoglaló. Angol és német nyelven is.

 

Fekete I. Alfonz: Vitéz László farsangol [Próza] == Irodalmi Szemle. – 56:2 (2013.). – p. 27.

http://apps.arcanum.hu/irodalmiszemle/a111126.htm?v=pdf&q=SZO%3D%28bus%C3%B3*%29&s=SORT&m=52&a=rec#pg=144&zoom=f&l=s

 

Elindultak a busók [Hír] == Magyar Hírlap. 46:33 (2013. febr. 8.). p. 14.

 

STÖCKL, WernerMaurer Teodóra (vál., ford. és szerk.): A mohácsi busójárás = Busó in Mohács == Uő.: Entdecke Ungarn! = Fedezd fel Magyarországot! : Erzählungen = Elbeszélések. Kaposvár : Centrál Press nyomda, 2014. p. 2022., 9799.

[Lenkey István szíves közlése]

 

TÜSKÉS Tibor: "A csend burka vastagodik" : Napló, vallomások, tárcák. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2014. p. 45.

[2009. febr. 24.] Vasárnaptól keddig tart Mohácson a busójárás. Réges-régen egy alkalommal magam is láttam közelről. A téren fogyasztható forralt borra emlékszem. Valamikor szerettem volna egy busóálarcot is szerezni. Talán Kolbe Misi bácsinak is mondtam. De végül elmaradt. Egy régi kellett volna. Az újabb s árusított faragások inkább riasztottak, mint vonzottak.

 

Négy hét a Busójárásig : "Továbbképzés" a maszkosoknak : Egyre színvonalasabbak a mohácsi kézművesek munkái - állítják a néprajz szakemberei == Önkormányzati Hírek, 18:4 (2017. jan. 27.). – p. 1–2. :  ill.

 

Itt is, ott is képernyőn a busók == Önkormányzati Hírek, 18:5 (2017. feb. 3.) : 1, 3.

 

Árvai Mária: A mohácsi busók : A "Galéria a Négy Világtájhoz" kiállítása 1947-ben - visszatérés valami őseredetihez == Enigma. – 90 (2017.). – p. 161–169.

 

Sinkó István: Kovács Keve grafikáihoz == Élet és Irodalom. 61:39 (2017. szept. 29.). –  p. 3. : ill. [p. 1., 3., 5., 7., 13., 14., 15., 16.]

A Bolond, a Halál és a Busó együtt pikézik, s a végén összeomlik a világ, mint a kártyavár. [...] A Busó nem telet űz, nem is törököt kerget, ránk szegzi álarcos fejét.

 

Bede, Béla: Busójárás, Mohács == Uő.: Hungary Month by Month. – Budapest : Corvina, 2018. – p. 36–39. : ill.

 

Juhász Balázs, Kerekes Borbála: Kincses Baranya. – Budapest : Baranya Megyei Önkormányzat, 2018. – p. 7, 16–24. : ill.

 

 

 

 

---

 

Film:

Czanik Csaba Árpád: Busójárás : Őseink élő hagyománya. [Videofelvétel]. Sopron : Föld Arca Filmstúdió Kft., 2004. Ismeretterjesztő film. [Minorics Tünde szíves közlése.]

 

---

Busójárás. [Elektronikus dokumentum]. Mohács : Mohácsi Computer SysTeam Kft., 1999.
1 CD-ROM 12 cm + floppy
. [Minorics Tünde szíves közlése.]

---

794., 795. tétel: lyn = LENKEY István

807., 823. tétel: -ám- = ÁDÁM Miklós [Lenkey István szíves közlése]

Névmutatóból elmaradt:

Darvas László hibásan: Darvasi Lászlóhoz!

1592 Kakas István

1593 Dömötör Sándor

Treuer Ferenc (1910) 1939-től a Sokác Kör igazgatója Mohácsi Hírlap. 4:4 (1995. febr. 25.). p. 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet